ഹോട്ടൽ

കാന്റീനുകളിലും മീറ്റിംഗ് റൂമിലും വെയർഹ ouses സുകളിലും അപേക്ഷിക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽഫ് ലേബൽ (ഇ എസ് എൽ) ഉപയോഗിക്കാം.

മാനേജർമാർക്ക് വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് വിവരമുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് നൽകിയ കൃത്യമായ ഡാറ്റ. നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, പേപ്പർ, മഷി എന്നിവ ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. തൊഴിൽ ചെലവും പിശക് നിരക്കും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

RIU ഹോട്ടൽ ശൃംഖല 【സ്പാനിഷ്】