വീഡിയോ

1. ZKONG ബ്ലേഡ് - ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കനംകുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽഫ് ലേബൽ

2. മീറ്റിംഗ് ZKONG വാലി സീരീസ് ESL

3. ഫ്രെഷെമയുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനായി ZKONG ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽഫ് ലേബലുകൾ

ഫ്രൂട്ട് ഫ്രഷ് ഡിജിറ്റലൈസേഷനായി ZKONG ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽഫ് ലേബലുകൾ

5. സോംഗ് ബിയോണ്ട് സീരീസ് ESL അവതരിപ്പിക്കുന്നു